رازهای پنهان
علوم ماورالطبیه و علوم غریبه
لینک دوستان

احکام نجوم

 

اهل احکام نجوم به عنوان مقدمه تأثیرات نجومی و چگونگی آن مسایلی را به طور درهم مورد بحث قرار داده اند که عبارتند:

1-      تقسیم زمان بر حسب فصول چهارگانه سال

2-      تقسیم جهات برحسب وضع طبیعی به شرق، غرب،شمال و جنوب

3-      ارکان موادعالم آب، خاک، هوا و آتش

4-      طبایع چهارگانه یعنی حرارت، برودت، رطوبت و یبوست

5-      اخلاط اربعه:صفراء،سوداء،بلغم و دم

6-      ریاح چهارگانه : صبا، دبور، جریبا و تیما (به طور عامیانه بادشرق ، غربی ، شمالی و جنوبی)

7-      شش برج را شمالی می دانند و شش برج را جنوبی ، برج شمالی از حمل است تا سنبله و جنوبی از میزان است تا حوت. هنگامی که آفتاب در بروج شمالی سیر کند شب کوتاه تر و در بروج جنوبی معکوس است .علاوه گفته اند که شش برج مستقیم الطلوعند و شش برج معوج الطلوعند. شش برج مذکرند و شش برج مونث. شش برج بهاری اند شش برج لیلی . شش برج هابط شش برج در حیز افتاب و شش برج در حیز ماهتاب.

8-      تقسیم دیگر از لحاظ خواص گفته اند سه برج مثلث ناری اند و حار ویابس و آنها حمل ، اسد و قوس اند و سه برج مثلث ترابی بارد و یابس اند و آنها ثور، سنبله و جدی اند، و سه برج مثلث هوایی حار و رطب اند و آنها جوزاء،میزان و دلواند و سه برج مثلث مانی و رطب اند و آنها سرطان ، عقرب و حوت است.

9-      تقسیم دیگر از جهت دیگر چهار برج منقلب الزمان اند که حمل و میزان و سرطان و جدی است و چهار برج ثابت الزمان که ثور ، اسد، عقرب و دلو است و چهار دیگر ذو جسدین اند که جوزاء ، سنبله ، قوس و حوت باشد.

10-   بروج دوازده گانه را بیوت هم نامند و سیارات را بین آنها تقسیم کرده اند و مثلا گویند اسد بیت آفتاب است و سران بیت قمر، جوزاء و سنبله بیت عطارد است و ثور و میزان بیت زهره است حمل و عقرب بیت مریخ است. قوس و حوت بیت مشتری است، جدی دلو بیت زحل است.

11-   هر یک از سیارات خمسه یعنی بجز ماه و آفتاب یک بیت و یا دو بیت از حیز آفتاب دارند و یک یا دو از حیز ماهیاب و وبال هر کوکبی هنگامی است که بیت او مقابله یابد و بالاخره اوج و حضیض ، صعود و هبوط کواکب را نسبت به مدار خود آن بیت می دانند.

12-   هر برجی را سه قسمت کرده اند و هر ثلثی را ده درجه که وجه نامیده و آن را منسوب به یک کوکب کرده اند و مثلا گویند رب این ثلث یا درجه ها فلان کوکب است. ثلث اول برج حمل وجه مریخ ، ثلث دوم آن وجه شمس ، ثلث سوم آن وجه زهره ، ثلث اول ثور وجه عطارد، ثلث دوم آن وجه ماه ثلث سوم آن وجه زحل است و همین طور بقیه بروج.

13-   سیارات هفتگانه از لحاظ روشنایی و درخشندگی و مقدار آن تقسیم شده اند به نیران:ماه و آفتاب ،سعدان:مشتری و زهره  نحسان: زحل و مریخ

14-   طبایع سیارات را با توجه به طبایع اربعه مشخص کنند و به هر یک از آنها طبیعتی را منسوب گردانند و مثلا گویند طبیعت آفتاب حار است و مذکر است و ناری است و سعد است، زحل بارد ،یا بس مذکر و نهاری است و همین طور تا آخر

15-    ساعات شبانه روز هفته را بین سیارات تقسیم کرده اند و آن کوکب را رب آن ساعت نامیده اند و مثلا ساعت اول روز یکشنبه و ساعت اول شب پنج شنبه را ویژه آفتاب دانند و ساعت اول روز دوشنبه و شب جمعه را مخصوص ماه دانند و بدین ترتیب.

16-   هر یک از سیارات رب پاره ای از سالها و ماه ها و ساعات است.

17-   هریک از فصول چهارگانه را خواصی است که این یک امر طبیعی است و غیر قابل انکار،این خواص طبیعی را محصول سیارات و ستارگان می دانند که موجب و سبب این فصولند و این امر تا حدودی جنبه های علمی دارد.

18-    هر یک از سیارات مداری دارند که در آن مدار در حرکت اند و حرکات آنان بر یک جهت و یکنواخت نمی باشد و علاوه بر این حرکات روزانه و جزیی حرکات دیگری دارند طویل المدۀ مثلاً زحل بروج دوارده گانه را تقریباً در 30 سال طی می کند که مکث آن در هر برجی دو سال و نیم است و مشتری بروج دوازده گانه را تقریباً در دوازه سال طی می کند و به همین ترتیب سیارات دیگر.

19-   برجها را از لحاظ سیارات و نسبت به آنها حالاتی است از هبوط ، شرف ، وبال و غیره و مثلاً برج حمل بیت مریخ و شرف شمس و هبوط زحل و وبال زهره است و به همین طریق ثور بیت زهره ، شرف قمر، وبال مریخ و ترابی است وبدیع ترتیب.

20-   به طور کلی عقیده بر این بوده است که افلاک سماوی هر یک به نوبه خود در موجودات زمینی اثری خاص دارند که البته اگر منظور جهات تاثیرات طبیعی باشد .درست است زیرا شکی نیست که آثار جوی و کاینات جوی در تربیت موجودات زمینی مؤثرند و اگر منظور غیر این باشد بدان نحو اهل فال وطالع گویند صحت آن معلوم نیست.

21-   گاه بود که چند سیاره در یک بیت یا برج گرد آیند در طول سنوات متمادی.

22-   هرگاه دو کوکب در یک درجه از فلک گرد آیند مقترن گویند و اگر فواصل آنها زیاد شود منصرف گویند و به هر حال اتصال اقتران و مناظره و مقارنه کواکب بر این بنا است. هرگاه فاصله آنها 60 درچه باشد یا 90 درجه و یا 120 درجه و بالاخره 180 درجه که نیم فلک است مناظرات و مقابلات حاصل می شود و به هر حال مسیله تربیع و تسدیس و تخمیس و غیره بر مبنای این محاسبات است یعنی فواصل درجات در بین 180 درجه نیم کره.

23-   برای هر یک از سیارات قلمروی خاص است که دایره عملیات آن گویند.و از این قلمرو آثار خود را به جهان خاکی گسیل  می دهند و از دایره هر یک از سیارات امور و خواص معین به زمین فرستاده می شود که در سرنوشت موجودات زمین مؤثراند: زحل امور روحانی خاص در زمین سریان یابد و اعطای صور به دنیای خاکی کند و صدها خاصیت و اثر دیگر.

از دایره مشتری اعتدال طبایع سریان پیدا کند و انس و عشق و صدها خاصیت دیگر

از دایره مریخ حرکت ،کار و کوشش و سرعت در اعمال و صدها خاصیت دیگر

از دایره زهره، زینت و زیبایی و اعتدال و صدها خاصیت دیگر

از دایره عطارد علوم و معارف و الهام و رؤیای صادقه و صدها خاصیت دیگر

و همین طور است وضع سایر اجرام ثوابت که هر یک به مقدار معین از خواص به عالم خاکی گسیل می دارند، این خواص به دایره ارکان اربعه می رسد و ترکیب می شود با خواص ذاتی خود ارکان.

    24- حرکت افتاب را در بیوت و بروج گوناگون عیدها است مثلا روز نزول آفتاب به برج حمل عید اول است که شبانه روز مساوی و هوا معتدل شود و صدها خاصیت دیگر که بیت حیات است. روز اول نزول آفتاب را به برج سرطان عید دوم گویند که اول تابستان است و روز اول آفتاب را به برج میزان عید سوم نامند که فصل پاییز است با تمام خواص طبیعی آن.

  25 - برای هر یک از سیارات از لحاظ ذاتی خواصی قایلند که به جوهر زمینی تشیبیه کرده اند

  26 - چنانکه اشارت رفت سیارات هفتگانه ارباب ایام هفته اند مثلاً خورشید رب یکشنبه و ماه رب روز دوشنبه مریخ رب روز سه شنبه و عطارد رب روز چهارشنبه و مشتری رب روز پنج شنبه و زهره رب جمعه است و زحل رب روز شنبه.

 27 - سیارت را با اعضاء حیوانات مطابقت داده اند و هر سیاره را منطبق با یکی از اعضاء حیوانات کرده اند.

 28- هر یک از بیوت دوازده گانه را به طور کلی خواصی است. بیت اول که بیت حمل باشد بیت حیات است و صدها خواص دیگر ، و بیت دوم بیت مال، بیت سوم بیت اخوات و چهارم بیت آباء، پنچم بیت اولاد ، ششم بیت مرض، هفتم بیت نساء، هشتم بیت موت، نهم بیت سفر ، دهم بیت سلطان، یازدهم بیت سعادت و دوازدهم بیت اعداء

 در اینجا چون مسیله تأثیرات کواکب در مقدرات انسانها با سحر و کهانت ربطی کامل دارد و از طرفی با ادبیات و سنن مشرق زمین عجین شده استبیان شد که بروج عبارتند از دوازده برج و افلاک نه اند ، سیارات هفت و کواکب مرصوده تقریباً یکهزار و بیست و نه کوکب اند.

اهل علوم غریبه گویند دو عقد که به نام عقدتان نامیده اند . در جهان سماوات وجود دارد که یکی را رأس نامند که دلالت بر سعادت دارد و دیگری ذنب که دلالت بر نحوست دارد.

گویند در جهان وجود، نحوست ها و سعادت هایی وجود دارد و در این تردیدی نیست، و از همین امر در می یابیم که در جهان وجود، دو گونه نفوس وجود دارد: نفوس شریره ، نفوس خوب وخیره که از آنها تعبیر به فرشته ، شیطان و جن می شود.

کواکب عبارت اند از ملایکه خداوند در آسمان عالم و خداوند این ملایکه سماوات را بیافریده است تا تدبیر خلق کنند و عمران و آبادانی از آثار وجودی آنها است.

[ شنبه دهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 19:12 ] [ jarjor ]
درباره وبلاگ

با سلام خدمت دوستان عزیز
در این وبلاگ درنظر دارم که سوالات و مشکلات شما را درباره سحر،طلسم ، دعا نویسی ،تسخیر،داشتن موکل ،همزاد و هیپنوتیزم و... جواب گو و رفع کنم بیشتر در نظر دارم که کتابهای قدیمی را برای خواندن شما نمایش داده و آموزش های موجود را برای شما نشان بدم.
تمام سوالات خود را درباره انواع دعاها را میتوانید در نظرات بپرسید یا به ایمیل بنده
(atess3@yahoo.com)بفرستید.
به استحضار شما دوستان میرسانم چون در صفحه اول وبلاگم بیشتر از 30 موضوع نمیشود گذاشت برای بهتر استفاده کردن از مطالب قبلی از ارشیو مطالب استفاده کنید.

با تشکر
jarjor
امکانات وب


دریافت كد ساعت
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif

استخاره آنلاین با قرآن کریم


(دريافت کد ساعت)